Priser och betalning

Fraktpriser: Enligt postens portotabell upp till 2kg där vi lagt en maxfrakt på 69:- för denna viktklass. Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning ,det enda som tillkommer är faktureringsavgift vi faktura ( 29:-.) Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fakturavillkor fakturaköp

Betalningsvillkor 14 dagar. Lagstadgad påminnelseavgift för närvarande 60 kr. Fakturorna överlåtes till Payson. Kreditkontroll genomförs. Faktureringsavgift tillkommer med 29:-
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.
Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar . Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer. Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924. Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel. Fraktbeloppet gäller för frakter inom sverige. För utlandsfrakt kontakta butiken på info@blotbergsboden.se

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information. När du utnyttjat din ångerrätt: Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Privat Policy

”När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”

Leveranser

Leverans sker senast tre arbetsdagar / vardagar efter att pengarna finns på vårt konto. Undantag kan ske vid semestersteruppehåll eller vid mässveckor. Den förlängda leveranstiden anges då på vår hemsida. Leveranser under två kilo sker med Posten eller DHL. Leveranser över två kilo sker med DHL . DHL   telefonaviserar och paketet hämtas vid utlämningsställe. Det är då viktigt att ni uppger ett fungerande mobilnummer ,då paketet aviseras via sms

Fraktpriser:

0-2 kg :Enligt postens portotabell upp till 89:- som är vår maxfrakt för dessa vikter. 2-9kg: Enhetsfrakt 120:- 10-20kg: Enhetsfrakt 195:- Över 20 kg: 500:- eller enligt överenskommelse. För leveranser utanför Sveriges gränser kontakta oss via mail eller telefon Leveranser under två kilo sker med Posten eller DHL. Leveranser över två kilo sker med DHL . DHL telefonaviserar och paketet hämtas vid utlämningsställe. Det är då viktigt att ni uppger ett fungerande mobilnummer ,då paketet aviseras via sms

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. När du utnyttjat din ångerrätt ska du: – om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss – om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig. Återbetalningsskyldighet: Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning

Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Transportskada: Om en vara från LottOff Online Shop skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall LottOff Online Shop kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför LottOff Online Shop kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att LottOff Online Shop befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Förhandsinformation Allmänna villkor

I enlighet med 4 kap. 10 § Betaltjänstlagen ska betaltjänstleverantören (Payson) i rimlig tid innan ett ramavtal sluts ge betaltjänstanvändaren viss information. För att förenkla detta har vi därför valt att lyfta fram och förtydliga just denna information från Paysons Allmänna Villkor i nedanstående 27-punkter. 1. Betaltjänstleverantören är Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna. 2. Payson AB är ett betalningsinstitut som har erhållit Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla betaltjänster [institut nr.045007]. 3. Det huvudsakliga innehållet i den betaltjänst som tillhandahålls är förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller till juridiska personer. 4. För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt behöver användaren följa instruktionerna som ges vid betalningstillfället på Paysons hemsida. 5. Godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges vid betalningstillfället av användaren som klickar på motsvarande knapp/länk. Användare som i egenskap av köpare önskar återföring av genomförd debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning/kreditering till köparens PaysonKonto alternativt till använt betalmedel när säljare och köpare är överens om detta. 6. Betalningsordern ska anses mottagen när användaren godkänt betalningen (punkt 5) och mottagit en bekräftelse på betalningsordern. 7. Betaltjänstens öppettider för mottagande av en betalorder är via hemsidan på internet dygnet runt, årets alla dagar. Payson garanterar emellertid inte att betaltjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga betaltjänsten för exempelvis service och uppgraderingar. 8. Betalningstransaktioner utförs via betaltjänsten i realtid och betalningsmottagare samt användaren får direkt besked vid utförd betalning. Överföring (uttag) till annat betalinstitut/bank tar som längst en bankdag för betaltjänsten att behandla. Tiden att utföra en sådan överföring kan dock variera beroende på mottagande bank och land. 9. Eventuella begränsningar i användningen av PaysonKontot kan i förekommande fall avtalas individuellt efter kontakt med betaltjänstleverantören. 10. Avgiften för tjänsten framgår i aktuell prislista. 11. Ränta på innestående medel lämnas ej och betaltjänstleverantören utför ej växling av valuta. Vid utländsk kortbetalning i SEK/EUR tillämpas växelkursen hos användarens kortutgivande bank i enlighet med avtal mellan användaren och dess kortutgivande bank. 12. Information kring ändrade räntesatser och/eller växelkurser är ej tillämpbart (punkt 11). 13. Skriftliga meddelanden från betaltjänsten till användaren sänds per e-post och ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan alternativt visas inne på användarens PaysonKonto. 14. De Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten finns tillgängliga på hemsidan i digitalt format. Användaren kan skriva ut villkoren för att erhålla en fysisk kopia. 15. Språket som används i ramavtalet är svenska och kommunikationen mellan betaltjänstleverantören och användaren ska ske företrädelsevis på svenska. 16. Användaren har rätt att när som helst ta del av de Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten, vilka alltid finns tillgängliga för användaren på Paysons hemsida. 17. Användaren är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användaren förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än användaren. Användaren skall snarast anmäla till Payson via kontaktformuläret eller via telefon om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information. 18. Payson har rätt att spärra PaysonKontot som betalningsinstrument med omedelbar verkan, om det kommer till dess kännedom eller finns skälig anledning att anta att användaren använder eller kommer att använda PaysonKontot i strid med Allmänna Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift. 19. Om användaren underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan (punkt 17) är användaren alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder användarens PaysonKonto. Vid obehörig debitering av kort/konto måste detta direkt meddelas till bank för att spärra kort/konto och reklamera det aktuella köpet. Om det sker en obehörig transaktion/händelse på PaysonKontot måste användaren direkt meddela detta till Paysons kundtjänst. 20. Om användaren anser att debitering redovisats felaktigt skall denne meddela Payson utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på PaysonKontot. Skulle användaren, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida skall användaren (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Användaren skall även meddela Payson om redovisning uteblir trots att debitering genomförts. 21. Payson ansvarar gentemot användaren för att en godkänd betalningsorder som användaren har initierat utförs korrekt. Om betalningsordern utförts korrekt ansvarar betalningsmottagaren gentemot användaren för att transaktionen/köpet genomförs korrekt. Payson ska utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet i en betalningsorder som misslyckats till användaren eller återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som det skulle ha haft om den misslyckade transaktionen inte hade ägt rum. Om en användare har initierat en betalningsorder som misslyckats ska Payson på begäran av användaren så snart som möjligt försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta användaren om resultatet. Payson ansvarar gentemot betalningsmottagaren för att betalningstransaktions belopp exkl. avgift ställs till dennes förfogande på PaysonKontot. Payson ansvarar gentemot sina användare för avgifter och räntor som användare ska betala till följd av att en betalningstransaktion misslyckats beroende på brister i Paysons system. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till maximalt 1500 kr per år. 22. Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som användare betalar genom betaltjänsten. 23. Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Allmänna Villkor. Användaren skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Allmänna Villkor på sätt som anges i punkt 25. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. 24. Avtalet löper tillsvidare. 25. Användaren har rätt avsluta PaysonKontot med omedelbar verkan om ej annat avtalats separat, genom att via kontaktformulär kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda ska PaysonKontot avslutas utan oskäligt dröjsmål. Eventuell skuld till Payson skall vara reglerad innan uppsägning. Det tillkommer ingen uppsägningsavgift. 27. Om användare vill förmedla synpunkter eller klagomål på Paysons tjänster hänvisas detta i första hand till e-postadressen synpunkter@payson.se.